FAQs Complain Problems

विज्ञ सुचिमा सुचिकृत हुन निवेदनका लागि आव्हान

विज्ञ सुचिमा सुचिकृत हुनका लागि तल दिइएको फारम भरि पेश गर्नुहुन अनुरोध छ साथै उक्त फारम तल उल्लेखित इमेल ठेगाना समेत पठाउन सकिने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।

 

email: edu@gaindakotmun.gov.np,  र  balakc@gaindakotmun.gov.np