FAQs Complain Problems

गै‌डाकाेट नगरपालिका कार्यालयवाट प्रदान गरिने सेवाहरुमा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर