समाचार

सूचना तथा समाचार

प्राविधिक पदको सिफारिस सम्वन्धमा ।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं.०२/०७२/०७३ (ईञ्जिनियर) र ०४/२०७२/७३ (सव-ईञ्जिनियर) पदमा भएको सिफारिस योग्यताक्रम निम्न अनुसार रहेको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

नक्सापास सम्वन्धि सुचना

नक्सा पास सम्बन्धमा गैंडाकोट नगरपालिकाको सूचना :
१. नक्सा पास गर्न आउदा जसको नाममा नक्सा पास गर्ने हो स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ,
२. आफू उपस्थित हुन नसकेमा मनासिब कारण सहित आफ्नो घरको नातेदारले नाता खुल्ने प्रमाण पनि अनिवार्य रुपमा पेस गर्नु पर्नेछ,

Pages