FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ईञ्जिनियरीङ्ग कन्सल्टेन्सी/ईञ्जिनियर सुचिकृत गर्ने सम्वन्धमा ।

यस गैंडाकोट नगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने भवनहरुको नक्सा पास प्रयोजनको लागि नक्सा डिजाईन तयार गरि यस नगरपालिका कार्यालयमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि "बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्वन्धि आधारभुत निर्माण मापदण्ड-२०७२" अनुसार सूचिकृत

प्राविधिक पदको सिफारिस सम्वन्धमा ।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं.०२/०७२/०७३ (ईञ्जिनियर) र ०४/२०७२/७३ (सव-ईञ्जिनियर) पदमा भएको सिफारिस योग्यताक्रम निम्न अनुसार रहेको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

Pages