FAQs Complain Problems

छात्रवृत्तिको परिक्षामा उत्तीर्ण भई छनौट नभएका बिधार्थीहरु अन्य विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न चाहेमा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना

 छात्रवृत्तिको परिक्षामा उत्तीर्ण भई छनौट नभएका बिधार्थीहरु अन्य विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्न चाहेमा नगरपालिकामा सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना