नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
29% (22 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
71% (53 votes)
Total votes: 75