नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
28% (28 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
72% (71 votes)
Total votes: 99