LGCDP Focal Person को लागि परिक्षा सञ्चालन सम्वन्धि सुचना ।