नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय संञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई सुचना ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय संञ्चालन गरेका व्यवसायीहरुलाई सुचना ।