गैंडाकोट नगरपालिकामा संचालित अनुमती प्राप्त बिद्यालयहरुको विवरण ।