गैंडाकोट नगरपालिकाको हेभी इकुपमेन्ट संचालन सम्बन्धी कार्यविधि