सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाकाे कार्यालय भवन निर्माणको वाोलपत्रको आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना

आ.व.०७४/०७५ मा गैंडाकोट नगरपालिकामा निर्माणहुने भवनको वाोलपत्र आह्वानको सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाको चालु आ.व. ०७३/०७४ को स्वीकृत कार्यक्रम वमोजिम वातावरणमैत्री नमुना घर निर्माणका लागि शिलवन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सूचना

Pages