सूचना तथा समाचार

विद्युतीय प्रणाली बाट नक्सा पास गर्दा नक्सा तयार गर्ने तथा सुपरभिजन गर्ने कन्सल्टेन्सीले फाइल पेश गर्दा अनिवार्य रुपले भर्नु पर्ने फाराम ।

वडा कार्यलयको लागी सुचना ।

गैडाकोट नगरपालिकाको  प्रोफाईल र्निमाणको लागी यस सुचना संगै रहेको फर्म अनुसार यथा सक्के विवरण नगरपालिकामा उपलव्ध गराईदिनु होला । 

नगर स्वास्थ्य शाखाको अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages