प्राविधिक पदको सिफारिस सम्वन्धमा ।

यस कार्यालयको विज्ञापन नं.०२/०७२/०७३ (ईञ्जिनियर) र ०४/२०७२/७३ (सव-ईञ्जिनियर) पदमा भएको सिफारिस योग्यताक्रम निम्न अनुसार रहेको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।