३ अाना भन्दा कम र ११ हात माेहडा भन्दा कम क्षेत्रफलका जग्गामा घरनक्सा पास तथा अभिलेखीकरण गर्ने सूचना