संस्थागत तथा सामुदायिक विद्यालयको लागि जरुरी सुचना ।