वडा नं १४

गैडाकोट नगरपालिका वडा नं १४ को विवरण

Undefined
Population: 
३६९६
Ward Contact Number: 
०७८-४१७०६९