वडा नं १३

गैडाकोट नगरपालिका वडा नं १३ को विवरण

Undefined
Population: 
३६२३
Ward Contact Number: 
९८४५७११२८५